Publicat pe Lasă un comentariu

Separatoare hidrocarburi Valrom

Separatoare hidrocarburi Valrom pentru ca:

Prevenim poluarea
Contaminarea mediului cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în care trăiesc) este cunoscută ca “poluare”. Substanțele poluante, provenite din activitățile industriale și casnice, pot fi împărțite în biodegradabile sau nu. Cele biodegradabile, cum ar fi apele uzate menajere, se recuperează pe cale naturală, atât timp cât rata de acumulare este inferioară celei de autoepurare.
Cele nebiodegradabile – printre care și produse provenite din prelucrarea petrolului, materiale plastice etc nu se degradează pe cale naturală și de aceea pot persista în mediu sute de ani.
Menținem un nivel acceptabil de (auto) epurare
Multe activități industriale generează cantități însemnate de lichide insolubile (uleiuri, hidrocarburi etc), care eliminate în mediul înconjurător, plutesc la suprafața apelor ca o peliculă impermeabilă ce are ca rezultat diminuarea transferului oxigenului atmosferic, cu efecte nocive asupra ecosistemelor acvatice. Din aceste motive este necesară și obligatorie tratarea apelor cu conținut de hidrocarburi înainte de deversarea acestora în mediul înconjurator.

Separatoare hidrocarburi – impuse de legislatia in vigoare

Montarea de separatoare hidrocarburi este obligatorie în cazul:

 • spațiilor industriale, spălătorii auto, stații de carburanți, service auto;
 • prezenței riscului de contaminare a apelor pluviale cu hidrocarburi: parcări, drumuri etc.
  Hotărârea 188:2002, modificată și completată cu HG 352:2005, aprobă Normativul privind condiții de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stații de epurare, NTPA-002/2002, art.5:
 • Apele uzate care se evacuează în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare nu trebuie să conțină: materii în suspensie, în cantități și dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normală, cum sunt:
  a) materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;
  b) diferitele substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea canalelor;
  c) corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spațiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor și firelor textile ori al materialelor similare – pene, fire de păr de animale – care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;
  d) suspensiile dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;
  e) păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderență pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereții canalului colector;
  f) substanțele care, singure sau în amestec cu alte substanțe conținute în apa din rețelele de canalizare, coagulează, existând riscul depuneriilor pe pereții canalelor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi și care impune ca valoare maximă la indicatorul de calitate “Substanțe extractibile cu solvenți organici” 30 mg/dm3.

Regulile de proiectare sunt cuprinse în SR EN 858-1: 2002: Separatoare de lichide ușoare (de exemplu hidrocarburi)
Partea 1: Reguli de proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității iar cele de exploatare în EN 858 – 2:2003
Separatoare de lichide ușoare (de exemplu hidrocarburi) Partea 2: Selectarea dimensiuni nominale, instalare, operare și mentenanță.

Separatoare hidrocarburi – Principiul de funcționare

Separatoare hidrocarburi aquaClean® proiectate pentru separarea lichidelor ne-emulsionate, mai ușoare decât apa – densitate maximă 0,95g/cm3 – sau a altor fluide insolubile în apă (benzină, motorină, uleiuri minerale etc) din apele uzate, înainte de descărcarea în rețelele municipale de canalizare sau în emisar natural.
Concentrația maximă de hidrocarburi reziduale este de maxim 5 mg/l, îndeplinind cerințele EN – 858. Acest nivel ridicat de îndepărtare se datorează separării în 2 faze – gravitațională și coalescentă.

Faza 1-a: separare gravitațională
Apa reziduală încărcată cu materiale solide și lichide ușoare (uleiuri, hidrocarburi) intră în separator printr-un racord de alimentare [1]
care are rolul de a liniști curgerea. Aici, datorită diferenței de densitate dintre apă, materiile solide și particulele de uleiuri&hidrocarburi, se produce separarea lor – solidele se depun la fund (în ceea ce se numește “trapă de nămol”) [2] iar particulele de ulei și hidrocarburi se ridică la suprafață [3].

Separatoare hidrocarburi principiu functionare

Faza a 2-a: coalescența
Din camera de separare fluidul trece prin filtrul coalescent [4] și print-un sistem de șicane [5]. Filtrul coalescent este alcătuit dintr-un amestec de fire dispuse într-o structură aleatoare care crează microturbulențe locale și o curgere tridimensională. Acest regim de curgere are rol de a prelungi și intensifica contactul efluentului cu suprafața fibrelor. Micro-picăturile de ulei, prea fine pentru a fi separate în prima fază ajung astfel în contact cu fibra și aderă la aceasta. În timp, prin aderarea mai multor picături se formează una mai mare, care datorită forței ascensionale, se desprinde și urcă la suprafață. Sistemul de șicane reține aceste picături sub forma unei pelicule fine la suprafața interstițiului dintre ele, de unde sunt îndepărtate prin golire (vidanjare). Efluentul părăsește separatorul printr-un racord de ieșire [6] care, ca măsură suplimentară de prevedere, este poziționată sub nivelul lichidului pentru a evacua din zona limpede.
Autoînchiderea
Evacuarea din separatoare hidrocarburi este prevăzută cu un inel de autoînchidere [7] – datorită densității plutește în apă dar se scufundă în ulei. Astfel, pe măsură ce se acumulează ulei în spațiul interior al șicanelor, inelul de autoînchidere coboară și, la atingerea nivelului maxim obturează evacuarea [8].
Atenție
În acest moment evacuarea este închisă și nivelul apei din bazin va crește până la inundarea întregii zone din amonte. În astfel de situații separatorul trebuie golit, curățat și repus în funcțiune.
Dacă aveți instalat un sistem avertizare separator hidrocarburi VAL-HB151R aquaClean, atingerea unui nivel intermediar este semnalată vizual și acustic. În acest mod sunteți avertizat din timp că separatorul trebuie golit.

Separatoare de hidrocarburi Varom in promotie

Cum se dimensioneaza ?

Înainte de selectarea dimensiunii și a modului de montare trebuie definit sistemul de separare util/necesar.
Componentele unui sistem de separare sunt:

 • trapa de nămol (S)
 • separator clasa II sau I cu/fără bypass (II, IIb, I, Ib)
 • cămin de prelevare probe (P).
  Notă: Separatoarele cu bypass NU se montează la aplicații ca spălătorii auto.

Capacitatea separatorului de hidrocarburi depinde de:

 • sursa de apă poluată cu hidrocarburi/lichide ușoare;
 • mărimea suprafeței pentru ape pluviale;
 • intensitatea precipitațiilor;
 • cantitatea de hidrocarburi/lichide ușoare, în special când se montează separatorul cu by-pass;
 • adâncimea la care se racordează separatorul cu sistemul de canalizare;
 • zona de montaj: drumuri publice sau zone necarosabile.
  Stabilirea corectă a capacității separatorului se face ținând cont de debitul de apă și conținutul de uleiuri/hidrocarburi din aceasta. Modul de evaluare este diferit dacă volumul de apă este mic și cu o cantitate de uleiuri/hidrocarburi mică în comparație cu un volum mare de apă (de ex: precipitații la intensitate maximă) cu conținut scăzut de uleiuri/hidrocarburi.
  Notă: Pentru o dimensionare și utilizare optimă a unui separator de hidrocarburi vă recomandăm ca apele provenite de pe acoperișuri, terase necirculate să NU fie introduse în acesta, ci canalizate direct către rețeaua de canalizare.

Capacitatea separatorului se determină astfel:

NS=(Qr + fx Qs) x fd
Qr : debit maxim apă meteorică, suprafața × intensitatea de calcul a ploii, [l/s]
Qs : debit maxim apă uzată, [l/s]; Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3
Qs1 : debit maxim apă uzată, care depinde de numărul și dimensiunea robinetelor de scurgere, [l/s]
Qs2 : cantitatea de apă provenită din spălarea autovehiculelor: 2 l/s x locuri de spălare, l/s
Qs3 : cantitatea de apă poluată care provine de la spălarea cu echipamente de spălat cu presiune, și care se calculează astfel: 2 l/s pentru prima instalație automată și câte 1 l/s pentru fiecare echipament în plus.

Cantitatea de apă poluată în funcție de dimensiunea robinetelor de scurgere la maxim 4÷5 bar

Separatoare hidrocarburi debit

fx: factor care depinde de natura apei uzate

formula natura apa

fd: factorul de densitate (dacă conține sau nu detergenți)

 formula densitate

În funcție de aplicație, volumul trapei de nămol trebuie să fie:

 • 100×NS – colectare ape pluviale din zone cu nămol, nisip limitat
 • 200×NS – stații de benzină, spălătorii auto manuale, parcări, garaje (min 600 l)
 • 300×NS – spălătorii camioane, tractoare (min 600 l)
 • 300×NS – spălătorii automate (min 5000 l).
  În cazul parcărilor cu suprafețe mari de peste 5.000 m2 , se montează separatoare cu by-pass (conductă ocolitoare). Montarea conducte ocolitoare se explică prin faptul ca murdăria de pe aceste suprafețe este preluată de apa pluvială de la prima aversă. În aceste condiții filtrul de coalescență funcționează continuu simultan cu preaplinul care comunică cu by-pass.
 • Exemple:
exemple debite

Instalare separatoare hidrocarburi

Locația – Separatorul trebuie instalat subteran, cât mai aproape de sursa de contaminare a apei cu hidrocarburi/lichid ușor, în spații bine ventilate și accesibile pentru vidanjare și întreținere. Ideal este ca separatoarele să fie amplasate în zone fără trafic.
Pregătirea locației – Lățimea gropii trebuie să fie egal cu dimensiunile bazinelor + cca. 60 cm. Adâncimea trebuie să fie mai mare decât înălțimea maximă a recipientului (luând în calcul piesa de prelungire și capacul) astfel încât să permită adăugarea unui radier de beton.
Pregătirea gropii – Separatorul va fi amplasat pe un radier de beton armat dimensionat în funcție de structura solului și greutatea separatorului în funcționare.
Instalarea separatorului – Înainte de montare se verifică separatorul dacă este complet și nu a suferit nici o modificare datorită transportului și manipulării. Coborâți separatorul în groapă folosind frânghii pentru a evita lovirea sau zgârierea. Atenție la poziția de montare. Dacă nivelul apei freatice este ridicat, calculați forța ascensională pe baza volumului rezervorului gol, cu un factor de siguranță de minim 1,1. Această forță trebuie compensată prin ancorarea într-un bloc de beton de masă echivalentă.
Info – Pentru montaj în zone carosabile trebuie folosită prelungirea și capacele de fontă pentru clasa de încărcare corespunzătoare. Specificați acest lucru în comandă.
Conectarea – Separatorul este livrat împreună cu toate piesele de conectare necesare. Nu folosiți alte elemente decât cele specificate. Conectați direct racordurile separatorului la conducta de canalizare. Conectarea la sistemul de canalizare se face conform normelor locale. Sistemul de separare se prevede cu cămin necesar prelevării de probe. Căminul de prelevare probe se montează întotdeauna după separator în direcția de curgere. Dacă ieșirea din separator este mai jos decât nivelul canalizării se montează stație de pompare după separator.
Atenție! Verificați corectitudinea montării, urmărind semnul de curgere prevăzut pe separator. Întotdeauna cota de intrare este mai sus decât cea de evacuare, astfel încât asigurându-se în instalație curgere gravitațională.
Ventilația – Rețeaua la care se conectează separatorul trebuie să fie ventilată corespunzător. Obligatoriu la nivelul separatorului se execută un sistem de ventilație DN 100/110.

Verificarea etanșeității – Curățați și îndepărtați toate resturile (de ex. mortar, pietre, alte materiale de construcție etc). Se obturează conducta de alimentare și evacuare după care separatorul se umple cu apă până la 10 cm deasupra nivelului maxim de funcționare timp de cel puțin 20 min. Nu trebuie să existe pierderi. Finalizați instalarea umplând groapa cu straturi succesive de circa 30 cm de nisip sau pamânt vegetal și compactați-le cu atenție. Gradul minim de compactare este 95%. În cazul în care pământul este argilos sau există risc de apariție în jurul separatorului a infiltraților datorită apei pluviale, spațiul din jurul separatorului se umple cu nisip stabilizat sau beton. Betonarea se va face în trepte în straturi de cca. 30 cm, iar pentru echilibrarea presiunii exercitată de betonul turnat asupra pereților separatorului, acesta se va umple cu apă.
Punere în funcțiune – Înaintea punerii în funcțiune este nevoie de obținerea autorizațiilor aferente de la Direcția Teritorială a Apelor și/sau Regiile de Apă Canal. Obligatoriu înainte de punere în funcțiune (și după fiecare golire) separatorul TREBUIE umplut cu apă curată. La umplerea separatorului cu apă se ridică plutitorul până ce apa atinge înălțimea maximă, apoi se lasă în jos. Orice material rămas în interior după instalare trebuie îndepărtat. Asigurați-vă că atât conducta de alimentare cât și cea de evacuare sunt libere și că evacuarea din separator poate fi făcută fără obstrucții.

Operare și întreținere

Întreținere
Monitorizarea continuă și operațiile de întreținere efectuate la intervale regulate de timp sunt o condiție obligatorie pentru a garanta o operare pe termen lung fără probleme.
Obligatoriu, odată la 6 luni, se verifică:
• volumul de nămol din trapă să fie sub nivelul dat în specificația tehnică a separatorului;
• grosimea nivelului de hidrocarburi să fie sub nivelul dat în specificația tehnică a separatorului;
• sistemul automat de închidere;
• filtrul de coalescență;
• dispozitivul de alarmă, în cazul în care e montat;
• căminul de prelevare probe.
Grosimea stratului de ulei se determină cu ajutorul unei rigle și a unei paste de marcaj nivel. În cazul în care grosimea stratului de ulei depașește 15 – 20 cm, în funcție de separator, uleiul trebuie îndepartat. Îndepărtarea și transportul nămolului și a hidrocarburilor se va
efectua numai de personal autorizat de către autoritățile locale. Evacuarea cantității de hidrocarburi/uleiuri acumulate se face atunci când este necesar, iar la repunerea în funcțiune, separatorul trebuie umplut cu apă curată.
Odată pe an separatorul trebuie golit, aerisit, curățat/spălat, inclusiv filtru și supus unei verificări generale în ceea ce privește structura sistemului (etanșeitatea, structura, starea componentelor). Orice intervenție se înregistrează și se pune la dispoziția autoritățiilor abilitate care solicită date despre sistem. În cazul în care separatorul se montează în spălătorii auto, produsele de curățat utilizate trebuie sa fie neutre, făra acid clorhidric gazos. Dacă sunt utilizați mai multe tipuri de detergenți, aceștia trebuie să fie compatibili. Emulsile nu pot fi separate în separatoarele de hidrocarburi de aceea acestea trebuie tratate înainte de intrarea în separator.
Atenție! Recomandăm ca operațiile de întreținere să se efectueze de către o firmă autorizată.

Atenție!

 1. Datorită posibilului pericol de explozie este strict interzis fumatul sau prezența flăcărilor în imediata vecinătate. Înainte de a intra în separator goliți-l și ventilați-l corespunzător. Persoanele care intră trebuie asigurate cu o frânghie și supravegheate de o altă persoană care rămâne în exterior. Recomandăm purtatea unei măști de oxigen când se lucrează în interior. Gura de acces trebuie menținută liberă pe toată durata intervenției.
 2. În imediata apropiere a separatoarelor se amplasează instalații pentru stingerea incendiilor.
 3. În cazul lucrarilor efectuate în zona drumurilor publice, personalul responsabil cu interveția la separator va purta veste de protecție în culori fosforescente.
 4. Substanțele colectate la golirea separatorului NU trebuie disponibilizate în rețeaua de canalizare, în ape de suprafață sau subterane, curgătoare sau nu, și nici direct în stațiile de epurare. Acesta TREBUIE golit în stațiile de epurare prevăzute cu facilități pentru acest tip de materiale, în punctele de colectare special desemnate.
 5. Orice defecțiune a separatorului trebuie reparată imediat. Sunt interzise modificările constructive care interferă cu modul de funcționare așa cum a fost el proiectat, modificarea dimensiunilor conectorilor de intrare sau ieșire sau utilizarea la alte debite decât cele luate în calcul la proiectare.

Tratarea deșeurilor

Modalitatea de disponibilizare a lichidelor ușoare din separatoare hidrocarburi depinde de autoritățile și reglementările locale. Este executată de obicei de serviciile/firmele locale de canalizare dar pot fi și firme specializate. Prelucrarea ulterioară, care se face în stații publice de epurare, depinde de tipul sistemului de epurare, de natura și tipul echipamentului de epurare etc și face baza unor contracte de prestări servicii distincte.
Atenție!
Înainte de montarea de separatoare hidrocarburi contactați firmele locale de epurare și asigurați-vă că puteți încheia un contract pentru astfel de servicii.
Hidrocarburile și nămolul colectat din separatoare hidrocarburi se încadrează la deșeuri periculoase. Respectați prevederile legale privind manipularea deșeurilor periculoase.

Întrebări frecvente

Există un miros neplăcut (de produs petrolier) în jurul separatorului? Dacă acesta apare ce trebuie făcut?

Nu, în mod normal nu există miros de produs petrolier în jurul unui separator – reamintim că la montaj acesta trebuie ventilat.
Dacă detectați un astfel de miros chemați o echipă specializată să verifice separatorul. În nici un caz nu întreprindeți nimic fără să fiți asistat de cel puțin încă o persoană.

Dacă are loc o ploaie torențială cu intensitatea mai mare decât cea considerată la dimensionarea separatorului, ce se întâmplă?

În acest caz separatorul nu va fi eficient, după terminarea ploii vă recomandăm o verificare a separatorului.

Dacă nivelul apei din separator depășește cota normală de funcționare, ce e de făcut?

Probabil că filtrul s-a colmatat, se recomandă golirea, spălarea, verificarea elementelor care ar putea fi obturate, spălarea sau înlocuirea filtrului și repunerea separatorului în funcțiune.

Dacă accidental în separator au ajuns alte substanțe, de ex. acizi, ce trebuie făcut?

Se verifică calitatea apei uzate la un laborator autorizat și se tratează apa, după care separatorul se golește, aerisește, spală și se repune în funcțiune.

Dacă în anumite aplicații cantitatea de ulei este estul de mare, de ex. apa rezultată de la spălarea platformelor de service, ce soluții pot fi adoptate?

Supradimensionarea capacității separatorului, vidanjare la termene mai mici, utilizarea unor echipamente de evacure și rezervoare de stocare.

Avantaje si beneficii separator hidrocarburi cu by-pass Valrom

 • Separator hidrocarburi Valrom rezistent la montaj îngropat, nu se deformează, proprietate pe care o conferă forma geometrică ranforsată, nu necesitã lucrãri suplimentare precum cofraje, ramforsari metalice etc.;
 • Montajul subteran asigură protecţia caminului in cazuri de incendiu sau acte de vandalism;
 • Uşor de transportat şi asamblat deoarece este confectionat din polietilenã si are greutate micã în comparaţie cu separator hidrocarburi din beton. Nu necesitã echipamente speciale de ridicare;
 • Deoarece este realizat din polietilenã, pentru montajele subterane acest lucru poate compensa deplasãrile datorate cutremurelor sau mişcãrilor pãmântului;
 • Uşor de instalat: sunt disponibile echipamente suplimentare pentru ajustarea înãlţimii la nivelul solului şi pentru montarea în diferite clase de încãrcare: A, B sau C. In funcţie de necesitãţi, poate fi adaptatã pentru trafic carosabil sau necarosabil;
 • Instalarea este simplã iar amprenta pe sol şi spaţiul necesar sunt minime;
 • Fara amenzi pentru agentii economici care genereaza ape uzate cu continut de hidrocarburi;
 • Este ecologic deoarece polietilena poate fi reciclatã la sfârşitul duratei de viaţã. Materialul reciclat poate fi folosit pentru fabricarea altor articole ajutând la protecţia mediului înconjurãtor;
 • Uşor de curãţat şi întreţinut deoarece tehnologia de fabricaţie produce suprafeţe netede, cu rugozitate micã. Astfel caminul este uşor de curãţat, nu faciliteazã depunerile, scurtând durata de curãţare şi micşorând consumul de apã;
 • Absolut insensibil la coroziune;
 • Datorita gurii de acces permite accesul uşor al unei persoane în interior şi asigurã spaţiu suficient pentru curãţare;
 • Deoarece este realizat monobloc acesta este etans si nu permite infiltrãri în sol. Îmbinãrile sunt în afara zonelor active iar acolo unde existã sunt fie sudate fie se pot etansa cu garnituri de cauciuc.
 • Nu consuma curent pentru că funcţioneaza pe baza principiului de separare gravitaţională;
 • Fara miros deoarece este prevăzut cu capac etanş din polietilenă;
 • Rezistent la mediile chimice – polietilena este rezistentã la actiunea hidrocarburilor. Acesta înseamnã duratã mare de viaţã în exploatare prin lipsa coroziunii. Nu necesitã tratamente de suprafaţã şi nici sisteme de ventilaţie.
 • Economic – Vidanjari mai putine, respectiv reducere costuri deoarece are o capacitate mare de stocare a aluviunilor/particulelor grosiere (NS3- 400 litri, NS 6 – 1200 litri, NS 10 – 2000 litri).

Oferte speciale separatoare de hidrocarburi Varom


A fost de ajutor acest articol?
DaNu
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *